Salg  25 71 77 78

Garantiordning


Glarmester garanti- og klageordning

Vi er medlem af Brancheforeningen Glarmesterlaugets. Vi arbejder efter fagets normer, hvor der tages udgangspunkt i en optimal løsning baseret på branchens erfaringer.

Den bedste sikkerhed for håndværksmæssigt korrekt udført glarmesterarbejde, får man ved at gå til et medlem af Glarmesterlauget i Danmark.

Glarmesterlauget har oprettet en garanti- og klageordning, der omfatter alle Glarmesterlaugets medlemmer. Garantien går i korthed ud på, at Glarmesterlauget i Danmark indestår for, at en kundes berettigede krav mod en glarmester altid bliver opfyldt. Det sker ikke ofte – men det sker dog!

Hvis der opstår en tvist om et glarmesterarbejde mellem en kunde og en glarmester, der er medlem af Glarmesterlauget, kan kunden forelægge sagen for Glarmesterlaugets Garantiordning, hvis afgørelse glarmesteren altid er pligtig til at efterkomme og som Glarmesterlauget om nødvendigt vil drage omsorg for bliver efterlevet.

Glas Garantiordning

Kunden har også mulighed for at indbringe sit krav mod en glarmester for Forbrugerklagenævnet (kun private kunder) eller domstolene, og Glarmesterlauget indestår for opfyldelse af en afgørelse truffet af en af disse myndigheder.

Garantiordningen dækker krav op til 100.000,00 kr. ex. moms. Alle henvendelser vedrørende Glarmesterlaugets Garantiordning skal ske til:

Glarmesterlauget i Danmark
Gothersgade 160
1123 København K
Telefon 33 13 65 10

Læs mere om Garantiordning